Kvalita

 

Spoločnosť INCON patrí medzi lídrov vo výrobe a predaji plastových a hliníkových okien na slovenskom trhu.

Trvale kladie mimoriadny dôraz na vysokú kvalitu vyrábaných produktov i poskytovaných služieb za prísneho dodržiavania technologických podmienok a všetkých predpisov a princípov environmentálnej politiky. Pritom sa spoločnosť usiluje vytvárať pozitívny prístup všetkých pracovníkov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a umožní im vykonávanie pracovných činností v bezpečných a zdravie neohrozujúcih pracovných podmienkach. Prioritou našej spoločnosti je trvalé rešpektovanie zvyšujúcich sa požiadaviek  zákazníkov na kvalitu a úžitkové vlastnosti výrobkov a spokytovaných služieb.

Nástrojom na uplatňovanie týchto základných cieľov v živote spoločnosti je implementácia zásad integrovaného riadenia kvality podľa európskych noriem EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 do jednotlivých systémov jej riadenia. V tejto súvislosti bola naša spoločnosť úspešne certifikovaná oprávnenou organizáciou SGS Slovakia, s udelením príslušných certifikátov.

ISO Vodorovne

V zhode s požiadavkami normy STN EN 14351-1:2006+A1:2010 má naša spoločnosť vypracované vyhlásenia zhody CE na svoje výrobky. Tieto vyhlásenia deklarujú zhodu kvality výrobkov s požiadavkami tejto normy podľa výsledkov skúšok vykonaných nezávislými autorizovanými skúšobňami. Sledované kvalitatívne vlastnosti a hodnoty zistené takouto skúškou sú uvádzané vo výhlaseniach zhody.

CE

Naša spoločnosť patrí medzi zakladajúcich členov záujmovej organizácie, ktorá združuje výrobcov okien a ich subdodávateľov. S cieľom podporiť výrobu energeticky úsporných okien prišlo toto združenie s iniciatívou charakterizovať celkové energetické vlastnosti energetickými štítkami na základe tepelnej bilancie okna, ktorá pozostáva z komplexného posudzovania súčiniteľa prechodu tepla rámu - krídla "Uf", súčiniteľa prechodu tepla izolačného zasklenia " Ug", jeho celkovej priepustnosti slnečného žiarenia "g", parametre tepelno-izolačných vlastností dištančného rámika "Ψ", pomeru priesvitnej a nepriesvitnej časti okna, a škárovej prievzdušnosti okna "Q". Naša spoločnosť má oprávnenie  označovať takýmito štítkami svoje výrobky.

SLOVENERGO                            ENERGETICKA

 

Referencie